Betalingsvoorwaarden

BETALINGSVOORWAARDEN

Artikel 1: Toepasselijkheid
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen patiënt en podotherapeut, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2: Annulering
Indien een opdracht door de patiënt wordt geannuleerd, is de patiënt gehouden alle door de podotherapeut aantoonbaar gemaakte kosten te vergoeden.
Voor verzuiming van afspraken zonder bericht wordt een vergoeding voor de gemaakte afspraak in rekening gebracht.
U dient uiterlijk 24 uur van tevoren uw afspraak telefonisch te annuleren. Bij geen gehoor kunt u een boodschap achterlaten op ons antwoordapparaat

Artikel 3: Toepasselijk recht.
Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Indien de podotherapeut een bedrag uit hoofde van geleverde diensten aan de patiënt te vorderen heeft, hetwelk de competentie van de Kantonrechter te boven gaat, zal de Arrondissementsrechtbank bij uitsluiting bevoegd zijn.

Artikel 4: Betaling
– Alle betalingen dienen – tenzij schriftelijk anders is overeengekomen – te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Voor het geval zake worden afgeleverd, dient ter plaatse met de pin of contant te worden betaald.
– Indien de patiënt niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen na factuurdatum heeft betaald, zal de podotherapeut de patiënt een rappel/sommatie zenden om alsnog binnen vijf dagen na dagtekening rappel/sommatie te betalen.
– Bij te late betaling zullen alle op de inning van zijn/haar vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor de rekening van de nalatige partij zijn. Deze kosten zullen 15% van het te vorderen bedrag zijn met een minimum van € 34,00 excl. BTW.
– Bij een meerwerkopdracht, betrekking hebbende op een eerdere overeenkomst zijn deze bepalingen eveneens van toepassing.

Wilt u meer informatie over de Praktijk voor Podotherapie of een afspraak maken? Belt u ons dan op 0299-653301 of mail ons via het contactformulier.